در فراوانی غم

8789419.jpg

در چراغانی اشک


در فراوانی غم


شهد شیرین محبت زهر است


زیر این بار کمر میشکند


کلبه ی ساده و زیبای محبت اول


چه طلایی و خیال انگیز است


چو درون می رسی افسوس در آن


نعش صد ها تن بی جان شده در زنجیر است


منم اکنون ز فراز خاموش


شاهد کشته ی پنهانی خویش


آن که این جاست تماشا گر جان دادن من


کشته ی دشنه ی عشقی است بسی از من پیش


ما دو جان باخته بر چهره ی هم مینگریم


او هراسان که مبادا بروم از دستش


من هراسان که مبادا بدهم از دستش

 داش آکل.....ژانویه ۲۰۰۷ ...

/ 0 نظر / 13 بازدید